Happy New Year, friends! 

blinkofaneye_layerstoanimate_v4.gif